Avís legal

 

Informació General

Aquest lloc web és propietat de SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL I POSICIONAMIENTO S.L. (Sitep), domiciliada a Barcelona, en el Carrer de la Diputació, 238, 1º – 10ª, 08007 Barcelona (Spain), amb NIF B61711776; Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 30848, foli 205, fulla 178578, inscripció 1ª.

 

Condicions d’Ús, Propietat Industrial i Intel·lectual

Aquest lloc web conté informació i materials elaborats per Sitep amb finalitats merament informatives. Sitep es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Els enllaços o links continguts condueixen a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers sobre els quals Sitep no té capacitat de control alguna, per la qual cosa no respon ni dels seus continguts ni del seu estat.

Sitep no garanteix l’absència de virus i altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, no responent pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Sitep no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Sitep no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web.

L’usuari ha de respectar el contingut íntegre d’aquest lloc web, els seus textos, imatges, sons, fitxers, marques i logotips, així com l’estructura i disseny del mateix, incloent les combinacions de colors i disposició dels materials, que estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de Sitep o dels seus llicenciadors.

Amb caràcter particular, i sense perjudici de l’obligació a dalt referida, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol forma d’explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web i del seu disseny.

Està així mateix prohibit descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts.

L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular els dispositius de protecció i sistemes de seguretat instal·lats.

 

Obligacions de l’Usuari

Per a la utilització del servei que Sitep proporciona als seus clients serà necessari l’emplenament d’un formulari de registre, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (EL 15/1999, de 13 de Desembre). L’interessat haurà de seleccionar el nom d’usuari i contrasenya i conservar-la i utilitzar-la amb la diligència deguda, sent l’únic responsable de la utilització que realitzi de la mateixa. L’interessat serà l’únic responsable de la veracitat de les dades que comuniqui a Sitep a través de l’emplenament del corresponent formulari de registre.

 

Protecció de Dades

Les dades que siguin facilitades a Sitep a través de la present Web es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (EL 15/1999, de 13 de Desembre) i, si escau, s’integraran en un fitxer automatitzat anomenat “Registre de Clients i Contactes Web”, el responsable dels quals i titular és Sitep i que es troba registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; Sitep podrà tractar-los automatitzadament amb l’única fi de respondre a les seves consultes o proporcionar serveis als seus clients. A cap moment les dades seran cedides a tercers.

Sitep establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, els afectats podran exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició bé mitjançant carta dirigida a Sitep, Carrer de la Diputació, 238, 1º – 10ª, 08007 Barcelona (Spain), bé mitjançant correu electrònic dirigit a administracio@sitep.com.

La resposta als formularis plantejats per dur a terme els serveis que ofereix Sitep als seus clients, rebre informació per part de Sitep, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per Sitep.

En cas que les dades personals proporcionades canviïn, preguem es posi en contacte amb nosaltres perquè aquestes dades responguin amb veracitat a la seva situació actual.